Download de Algemene Voorwaarden
van VeertienElf Media als PDF

 

TOEPASSELIJKHEID ALGEMENE VOORWAARDEN

 

Artikel 1
Deze standaard leveringsvoorwaarden worden geacht deel uit te maken van iedere overeenkomst VeertienElf Media met een afnemer sluit. De voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, inhoud en nakoming van alle overeenkomsten. Degene die met VeertienElf Media de overeenkomst tot het leveren aangaat, wordt verder genoemd de afnemer.

 

KWALITEIT

 

Artikel 2
VeertienElf Media verplicht zich tot het leveren van goed werk in overeenstemming met de geldende professionele normen en in overeenstemming met de opdracht en de toelichting daarop. Als het werk uit een tekst bestaat, zal deze in goed Nederlands en in de voorkeurspelling geschreven zijn, tenzij vooraf een andere spelling wordt overeengekomen.

 

GEHEIMHOUDING

 

Artikel 3
VeertienElf Media verplicht zich tot geheimhouding van die gegevens van de afnemer die VeertienElf Media in het kader van de opdracht heeft gekregen, waarvan VeertienElf Media weet of kan aannemen dat ze vertrouwelijk zijn. Deze geheimhouding strekt zich ook uit tot na de beëindiging van de opdracht.

 

OPDRACHT EN OPDRACHTBEVESTIGING

 

Artikel 4
Een opdracht kan mondeling, telefonisch, schriftelijk of op een andere wijze worden gegeven. Bij mondelinge, telefonische en andere kort geformuleerde opdrachten zijn dezelfde voorwaarden van toepassing als bij de soortgelijke voorlaatste opdracht, tenzij iets anders wordt overeengekomen.

Indien er geen sprake is van een vergelijkbare voorgaande opdracht, dan gelden deze algemene leveringsvoorwaarden, de minimumtarieven van de Nederlandse Vereniging van Journalisten en de condities waarop de VeertienElf Media gebruikelijk levert. Indien het gebruikelijke tarief van VeertienElf Media uitgaat boven de minimumtarieven, dan geldt het tarief van VeertienElf Media.

 

Artikel 5
Bij het verstrekken van de opdracht wordt deze kort omschreven en worden afspraken gemaakt over:

 • het doel van de opdracht, het gebruiksdoel van de bijdrage of dienst, de vorm van de publicatie, de eisen van de afnemer en de omvang van het werk;
 • de mate waarin de medewerking van de afnemer vereist is, c.q. wat zijn inbreng is;
 • de materialen of gegevens die de afnemer aanlevert en binnen welke termijn;
 • de persoon of autoriteit die de bijdrage of dienst goedkeurt, en binnen welke tijd de goedkeuring wordt verleend;
 • (bij interviews:) de nakoming van de afspraken met geïnterviewde(n) en het toezicht op de nakoming daarvan;
 • wie de opdrachtgever is, voor wiens rekening het werk wordt uitgevoerd en wie tekeningsbevoegd is;
 • de wijze waarop de tekst of dienst wordt aangeleverd (papier, email, floppy, post, fax, modem, koerier, etc.);
 • de uiterste aanlevertermijnen, de tijd voor de standaardherziening van de definitieve tekst of dienst;
 • het geldende honorarium.

 

Tevens worden eventuele bijkomende werkzaamheden kort vermeld, zoals bijvoorbeeld:

 • eindredactie;
 • administratieve ondersteuning, waaronder typewerk;
 • correctie van zet- en/of drukproeven;
 • verzorging van illustraties en/of fotografie;
 • vormgeving;
 • begeleiding van druk en afwerking
 • overige organisatorische begeleiding;
 • vertalingen.

 

Artikel 6

Bijdragen of diensten die op grond van een opdracht zijn geleverd worden geacht te zijn geaccepteerd als niet binnen 7 dagen tegenbericht is ontvangen. Bij actuele bijdragen zoals voor dagbladen, radio, televisie en andere snelle media geldt als uiterste acceptatietermijn de eerstvolgende sluitingstijd van het betreffende medium, c.q. van de editie of uitzending waarvoor de bijdrage bestemd is. Een eventueel tegenbericht moet voor die termijn zijn gegeven.

 

CONCEPTTEKST EN EENMALIGE HERZIENING 

 

Artikel 7

Indien de levering een tekst bevat, zal de opdracht betrekking hebben op eenmaal een eenvoudige herziening na overleg met de afnemer. Ook bij andere leveringen dan een tekst is een eenvoudige herziening in de prijs inbegrepen, tenzij expliciet iets anders wordt overeengekomen. Een ingrijpende herziening, meerdere herzieningen of wijzigingen van de oorspronkelijke opdracht zijn niet in de overeengekomen prijs inbegrepen en zullen apart in rekening worden gebracht tenzij hierover vooraf andere afspraken zijn gemaakt.

 

TUSSENTIJDSE WIJZIGING VAN DE OPDRACHT 

 

Artikel 8

Wanneer een opdracht na het verstrekken van de opdrachtbevestiging gewijzigd wordt, is er sprake van een aanvullende opdracht. Over deze aanvullende opdracht zal op verzoek een aparte afspraak over de honorering gemaakt worden. Zonder aanvullende offerte gelden de oorspronkelijke voorwaarden, met dien verstande dat extra uren en extra werkzaamheden tegen het afgesproken tarief betaald moeten worden.

 

OFFERTE EN OFFERTEKOSTEN

 

Artikel 9

In offertes worden de in artikel 5 genoemde punten zo veel mogelijk opgenomen.

 

Artikel 10

Aan het doen van een beknopt voorstel voor een bijdrage en aan een oriënterend gesprek zijn geen kosten verbonden. Indien het om een uitgewerkt voorstel gaat, dat min of meer een werkplan bevat, indien voor het maken van een offerte veel rekenwerk verricht moet worden of indien de offerte anderszins meer dan twee uur werk vraagt dan kunnen aan de werkzaamheden kosten verbonden worden.

Indien een oriënterend gesprek overgaat in een werkbespreking dan kunnen er kosten in rekening worden gebracht. Die overgang dient gemeld te worden. Stelt de afnemer prijs op een verslag van het gesprek, met eventuele voorstellen voor een vervolgbespreking, dan geldt het overeengekomen of gebruikelijke uurtarief.

 

Artikel 11

De ideeën en de toelichting daarop, die in de offerte of het voorstel voor een bijdrage zijn vervat blijven eigendom van VeertienElf Media. Ongeoorloofd gebruik ervan betekent een schadeplichtige inbreuk op grond van artikel 162, zesde boek van het NBW. Voor zover een idee bovendien auteursrechtelijk beschermd is zal bij inbreuk op dit auteursrecht een extra schadevergoeding worden gevorderd. Tenzij schriftelijk tussen afnemer en VeertienElf Media anders is overeengekomen, komen alle uit de opdracht voorkomende rechten van intellectueel eigendom waaronder het octrooirecht, modelrecht en auteursrecht toe aan VeertienElf Media.

Artikel 12 Elke offerte is vrijblijvend en geldt voor acht dagen. Ook een offerte die in competitie wordt uitgebracht is vrijblijvend. Hij geldt tot een beslissing in de competitie wordt genomen, maar niet langer dan twee maanden.

 

KOSTENSOORTEN 

 

Artikel 13

In de offerte, de opdrachtbevestiging en de factuur wordt onderscheid gemaakt tussen honorariumkosten, reiskosten, verblijfskosten, directe bureaukosten en andere materiële kosten en kosten van derden. Indien bij een opdracht werkzaamheden gecombineerd worden met die voor een andere afnemer, dan zal VeertienElf Media dat melden en met de afnemers afspraken maken over de verdeling van de kosten.

 

LEVERING EN EERSTE GEBRUIKSRECHT 

 

Artikel 14

Zolang de opdracht niet tot tevredenheid is afgewikkeld en/of nog niet geheel is betaald, blijven alle rechten bij VeertienElf Media.

 

Artikel 15

Indien als gevolg van gewijzigde omstandigheden bij de afnemer de opdracht wordt gewijzigd, uitgesteld of ingetrokken, dan is VeertienElf Media niet verplicht teksten die nog niet gereed zijn te leveren. VeertienElf Media heeft echter wel recht op betaling voor de verrichte arbeid en op een schadevergoeding voor het niet uitgevoerde deel van de opdracht.

 

VRIJWARING 

 

Artikel 16

De afnemer aanvaardt de aansprakelijkheid die voortvloeit uit de geleverde bijdragen en diensten. Hij vrijwaart VeertienElf Media tegen iedere aansprakelijkheid op grond van de huidige of toekomstige wetgeving voor onjuistheden of onzorgvuldigheden, tenzij er sprake is van opzet, grove schuld of ernstige nalatigheid van de kant van VeertienElf Media.

De afnemer vrijwaart VeertienElf Media tegen iedere aansprakelijkheid als gevolg van weglatingen, toevoegingen of andere niet-goedgekeurde wijzigingen in het geleverde materiaal. Hij vrijwaart VeertienElf Media ook tegen aansprakelijkheid als gevolg van te vroege of te late publicatie indien over het tijdstip van publicatie afspraken zijn gemaakt.

 

AUTEURSRECHTEN

 

Artikel 17

VeertienElf Media van teksten en andere werken in de zin van de auteurswet geeft bij levering toestemming voor eenmalige publicatie, en wel uitsluitend voor het overeengekomen gebruik. Over ieder ander gebruik moet een aanvullende overeenkomst gesloten worden. VeertienElf Media behoudt het recht zijn bijdrage elders te verkopen of te publiceren, voor zover VeertienElf Media daarmee de oorspronkelijke opdrachtgever geen directe concurrentie aandoet.

 

Artikel 18

Indien de afnemer de bijdrage opnieuw gebruikt in dezelfde of vergelijkbare vorm bedraagt de vergoeding, ongeacht het gebruiksdoel, in beginsel honderd procent van het oorspronkelijke honorarium. Indien VeertienElf Media extra werkzaamheden moet verrichten of extra kosten moet maken, komen de kosten daarvan bovenop het genoemde honorarium.

 

Artikel 18A

Elk gebruik van een bijdrage dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht. Bij inbreuk komt VeertienElf Media een vergoeding toe van tenminste drie maal het overeengekomen honorarium.

Indien geen honorarium is overeengekomen, geldt als overeengekomen honorarium het gebruikelijke tarief van de auteur, met als minimum de door de NVJ geadviseerde tarieven voor freelance journalisten. Onder ‘gebruik dat niet is overeengekomen’ wordt niet alleen verstaan hergebruik zonder toestemming, maar ook verminking en/of aantasting van de bijdrage.

 

Artikel 19

Bij auteursrechtelijk beschermde werken is naamsvermelding verplicht, tenzij daar in de uitvoering overwegende bezwaren tegen bestaan. Deze bezwaren moeten bij het verlenen van de opdracht ter kennis van VeertienElf Media worden gebracht en door hem worden aanvaard. Het feit dat naamsvermelding in een bepaalde omstandigheid ongebruikelijk is, is geen overwegend bezwaar.

VeertienElf Media kan eisen dat de bedrijfsnaam of auteursnaam niet wordt vermeld of dat gebruik wordt gemaakt van een pseudoniem. Bij overtreding van het bepaalde in dit artikel is de afnemer een extra vergoeding van ten minste honderd % van het overeengekomen honorarium verschuldigd.

 

Artikel 20 

Bij ingrijpende wijziging van de geleverde bijdrage die niet de goedkeuring van de auteur krijgt, kan VeertienElf Media op grond van de Auteurswet het gebruik van betreffende bijdrage verbieden. In dat geval is de afnemer verplicht tot het betalen van het tot dan verrichte werk. Indien deze situatie leidt tot het tussentijds beëindigen van de overeenkomst, is de afnemer verplicht tot een schadevergoeding voor het nog niet uitgevoerde deel van de opdracht.

 

Artikel 21 

De bepalingen van artikel 16 tot en met 20 hebben ook betrekking op teksten die VeertienElf Media van derden betrekt. VeertienElf Media garandeert daarbij de afnemer dat hij gerechtigd is tot bovengenoemd gebruik.

 

Artikel 22 

De in de voorgaande artikelen genoemde bedragen en percentages laten onverlet het recht van VeertienElf Media om – in geval van een inbreuk op het auteursrecht – de werkelijk geleden materiële en immateriële schade te vorderen. Een vordering tot schadevergoeding laat onverlet het recht al dan niet op de Auteurswet gebaseerde acties te ondernemen, zoals beslaglegging of rectificatie.

 

Artikel 23

Voor ideeën en tips van VeertienElf Media die door de opdrachtgever worden gebruikt voor de realisatie van een product, dient de opdrachtgever VeertienElf Media een redelijke vergoeding te betalen. Uitgangspunt voor het vaststellen van de vergoeding is de gebruikswaarde van het als gevolg van het idee of de tip gerealiseerde product.

 

BETALING 

 

Artikel 24

Betalingsverplichting geldt vanaf het moment van levering, ongeacht het moment van publicatie. De betalingsverplichting geldt ook bij niet-gebruik van de geleverde prestatie.

 

Artikel 25

De betalingstermijn is 15 dagen na levering. Indien VeertienElf Media wenst te factureren dient de betaling binnen 15 dagen na factuurdatum te gebeuren. Het factuurbedrag wordt verhoogd met 2% kredietbeperkingstoeslag. Bij betaling binnen 15 dagen mag de kredietbeperkingstoeslag in mindering worden gebracht. Bij betalingen langer dan twee maanden na de factuurdatum is de wettelijke rente over het hele factuurbedrag inclusief toeslagen verschuldigd vanaf de datum die twee maanden na de factuurdatum ligt, zonder dat daarvoor een nadere ingebrekestelling nodig is. Na het verstrijken van de betalingstermijn staat het VeertienElf Media vrij om zonder nadere ingebrekestelling derden te belasten met incassomaatregelen. Bij omvangrijke opdrachten is eenmaal per maand betaling verschuldigd naar rato van het geleverde of verrichte werk.

Artikel 26

Alle met de incasso van gefactureerde bedragen gemoeide kosten (met inbegrip van de buitengerechtelijke incassokosten) komen ten laste van de afnemer. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen minimaal 15% van de hoofdsom met een minimum van EUR 25, alles exclusief omzetbelasting.


GESCHILLEN 

 

Artikel 27

Het Nederlandse recht is van toepassing. Bij geschillen zal eerst gepoogd worden een minnelijke schikking te bereiken. Indien dit niet tot een bevredigende oplossing leidt, is de rechter in het gebied van VeertienElf Media of zijn gemachtigde de aangewezen geschillenrechter.